Общи условия

Уважаеми посетители,

Прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на услугите на уеб сайт http://lidiko.com, както и за включения в Условията ред за събиране, обработка и защита на Вашите лични данни. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия,  моля не използвайте този уеб сайт.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОНЛАЙН 
МАГАЗИН ЗА ПОДАРЪЦИ ЛИДИКО

(уеб сайт http://lidiko.com).

Уважаеми потребители,

Екипът на уеб сайт http://lidiko.com Ви гарантира, че съблюдава Вашитепoтpeбитeлcĸи пpaвa cъглacнo изиcĸвaниятa нa Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (от 27.04. 2016 г., в сила от 25.05.2018 г.) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива GDPR (General Data Protection Regulation).

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия (Условията) регламентират отношенията между ЛИДИКО ЕООД, собственик на уеб сайт http://lidiko.com, представляващ онлайн магазин за подаръци с търговско наименование Лидико (Сайта), и потребителите на Интернет страницата и услугите, предлагани от този Сайт.
(2) Сайтът има специализирана насоченост – продажба и предоставяне на услуги във връзка с  продажбата на произведения на изкуството - картини, керамика, икони, художествен текстил, пластика, живопис, графика, бижута, подаръци, в т.ч. ръчно изработени, и други артикули посредством интернет по индивидуална поръчка на потребителя.
(3) Първостепенна цел на Сайта е да представя и популяризира оригинали, създадени от български автори.
Чл. 2. По смисъла на настоящите Условия:
1. “Артикул/артикули” са предлаганите чрез Сайта произведения на изкуството, подаръци и други артикули за закупуване;
2. “Поръчка” е индивидуалната заявка за закупуване на избрания артикул/артикули при условията, предвидени в Сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на потребителя;
3. “Услуги” са всички действия, осъществявани от доставчика по повод предлагането, продажбата и доставянето на артикулите от Сайта.

 

СТРАНИ

Чл. 3. Страни по настоящите Условия са:
1. ЛИДИКО ЕООД, БУЛСТАТ 175371180, идентиф. № по ДДС: BG175371180, наричано оттук нататък Доставчик;
2. Всяко физическо или юридическо лице, заредило в интернет страницата http://lidiko.com, което е съгласно с настоящите Условия и ползва Сайта за извършване на поръчки за закупуване на артикул/артикули, наричано оттук нататък Потребител.

 

ПРЕДМЕТ

Чл. 4. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог с артикули за покупка, а Потребителят има възможност да закупува предлаганите в Сайта артикули чрез индивидуална заявка и заплащане на обявената продажна цена, при спазване на настоящите Условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните артикули.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5 (1) Като администратор на лични данни Доставчикът ЛИДИКО ЕООД (с идентификационен № 266327 в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”) има право да събира и използва данни за физическите лица – Потребители, след извършената от тях идентификация.

(2) Личните данни, чрез които физическото лице Потребител се идентифицира, може да включват име, фамилия, дата на раждане, пол, пощенски адрес, телефон, е-mailадрес, както и други данни, които лицето предоставя доброволно при своята идентификация чрез контактната форма на Сайта, или чрез запитване.

(3) Доставчикът съзнателно не събира лични данни от лица под 18 години. Молим, не предоставяйте личните си данни, ако сте под 18 години.

(4) Информацията по ал. 2 се счита за строго конфиденциална и се съхранява на сигурно място. Тя НЕ се споделя с никого, НЕ се предоставя и НЯМА да бъде предоставяна на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- Доставчикът е получил изричното съгласие на Потребителя;
- Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, при спазване на законово установените процедури;
- при други, посочени в Закона случаи.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Чл. 6 (1) Бисквитките (cookies) са начин, използван от уеб сайтовете за съхранение (временно или постоянно) на информация локално в уеб браузъра на посетителя. Използват се от уеб сайтовете основно за разпознаване и запомняне на техните посетители, на индивидуалните им потребности, настройки и извършени действия. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват в уеб браузъра на посетителя, и уникален номер.

(2) Сайтът http://lidiko.com  използва бисквитки единствено с цел предоставяне на пълна функционалност и оптимизиране на работата на Потребителя със Сайта.

(3) Сайтът използва следните видове бисквитки:

- задължителни бисквитки – необходими за правилното функциониране на Сайта и гарантиране на сигурна уеб среда;

- аналитични бисквитки - чрез които е възможно да се следи посещаемостта на Сайта и да се анализира доколко Потребителите му работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не дават никаква информация за личните данни на Потребителя.

 

СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 7 (1) С посещението си на http://lidiko.com Потребителят се съгласява Сайтът да запише настройките на Потребителя в бисквитка. Ако Потребителят не желае за получава бисквитки от http://lidiko.com, може да изключи тази опция от настройките на своя браузър.

(2) Настройките (контрол, изтриване) на бисквитките, които се получават от http://lidiko.com, Потребителят може да направи в браузъра, който използва. Следва да се има предвид при настройката, че ако се ограничат някои видове бисквитки, е възможно Сайтът да не работи напълно коректно и да не могат да се използват пълните му функционалности.

 

БИСКВИТКИ И ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 8  (1) За да бъдат използвани, бисквитките не изискват информация от личен характер и най-често не идентифицират личността на Потребителя.

(2) Личните данни, събрани при използването на бисквитки, се третират по реда на Чл. 5, ал. 4 от настоящите Общи условия.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ СЪБИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Чл. 9 (1) Ако Потребителят не желае всички или част от личните му данни да продължат да бъдат обработвани от Доставчика, може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, подадено на е-mail: info@lidiko.com. От Потребителя се очаква да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, задължителни за създаването и поддържането на регистрацията за използване услугите уеб сайт http://lidiko.com,, акаунтът на Потребителя се деактивира.

 

ДОСТЪП ДО ДАННИ И ПРОМЯНА

Чл. 10 (1) Потребителят има право да поиска и получи от Доставчика информация дали се обработват свързани с него лични данни.

(2) При поискване Достъвчикът предоставя - в електронна или друга подходяща форма, копие от обработваните и съхранявани при него лични данни, свързани с Потребителя.

(3) В случай, че данните по ал. 2 са неточни, Потребителят може да изиска корекция на тези данни чрез уведомление в свободен текст, подадено на е-mail: info@lidiko.com и при предоставяне на надеждна информация за успешно идентифициране на личните му данни.

(4) Доставчикът своевременно ще отговори на отправените от Потребителя запитвания за предоставяне на копие, корекция или изтриване на лични данни, при спазване на приложимите законови изисквания за докладване на данни, или задължения за съхранение на документи.

 

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) Чрез отбелязване в полето на «Съгласен съм с Общите условия» и натискане на бутон «Продължи», Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
(2) Достъвчикът незабавно потвърждава получаването на изявлението по ал. 1, като изпраща съобщение до електронната поща на Потребителя, което съдържа данните за кореспонденция с Доставчика.

 

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

Чл. 12. (1) Настоящите Условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.
(2) При извършване на промени в Условията, Доставчикът се задължава да уведоми Потребителя, като постави на видно място на Сайта препратка (линк) към изменените Условия.
(3) Промените в Условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 индивидуална заявка за покупка на артикул.

 

КАТАЛОГ НА АРТИКУЛИТЕ, ЦЕНИ

Чл. 13. (1) Отделните артикули се предлагат под формата на оферти, подредени по възприетата в Сайта класификация.
(2) Офертите съдържат основна информация за предлагания артикул с указване на неговата цена. Офертите са придружени от снимков материал.
(3) Указаната цена на отделния артикул е за един брой. Тя включва цената на артикула с начислен ДДС и е без включена в тази стойност цена на доставка и стойност на застраховката.
(4) Допълнителните условията за поръчка и доставка на отделни артикули са указани в Сайта.

 

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА

Чл. 14. (1) Заявката за покупка и доставка на артикул/артикули се извършва посредством попълване на представените на Сайта формуляри.
(2) Потребителят се задължава да предостави точни данни за лицето, което ще получи артикула, както и за мястото на доставка.
(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена, с включен ДДС, на заявените артикули.
(4) Поръчването на определен артикул става чрез натискане на бутона “КУПИ” в офертата на избрания артикул. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Доставчика, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия и особените правила на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
(5) След получаване на заявката Достъвчикът се свърва по телефон или посредством email съобщение с Потребителя. Последният трябва да потвърди направената поръчка изрично.
Чл. 9. Ако след получена заявка Достъвчикът установи, че поръчаният артикул вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставен, той може да предложи, възможно най-скоро след получаване на заявката, артикул или изработката на артикул с равностойно качество и цена.

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл.15 (1) Доставката на поръчания артикул/артикули се извършва посредством куриерска служба по реда и при условията, посочени в раздел “Условия на доставка” на Сайта.
(2) Поръчаният артикул се доставя на посочения от Потребителя адрес при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адресът за доставката е посочен точно и е валиден. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на артикула.
(3) Поръчаният артикул се доставя подходящо опакован съобразно неговия вид и ползвания транспорт за доставка.
(4) Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на артикула в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
(5) В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчания артикул след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения от него адрес, той поема за своя сметка също разходите по допълнителната доставка.
(6) Артикулът може да бъде получен от трето лице, упълномощено от Потребителя, при условие, че то потвърди получаването и идентичността на поръчания артикул.
(7) Ако трето лице се ангажира с приемане и потвърждаване на получаването на поръчания артикул от името на Потребителя, направил поръчката, последният няма право да върне артикула или да прави възражения относно доставката.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАН И ДОСТАВЕН АРТИКУЛ

Чл. 16. Потребител, поръчал артикул от Сайта, има право да откаже получаването на поръчания от него артикул, когато му е доставен, само в посочените в настоящите Условия случаи:
1. ако доставеният артикул явно не съответства на поръчания от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на артикула;
2. ако при транспортирането артикулът е бил повреден;
3. ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на оферираната в Сайта към момента на осъществяване на заявката;
4. ако не е спазен срокът, обявен за доставка.
Чл.17. (1) Рекламации в случаите по чл. 10, т. 1-4 се извършват само в момента на доставката.
(2) Извън случаите по чл. 10, т. 1-4 Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчания от него артикул. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на артикула.
(3) При отказ за получаване на артикул се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола се приема, че отказът му за получаване на артикула е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на артикула.

 

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 18. След заплащане и получаване на артикула Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането на артикула и възстановяване на платената за него цена в следните случаи:
1. ако артикулът има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на артикула;
2. ако при употреба артикулът има съществен дефект, който го прави негоден за предназначението му;
3. ако Потребителят упражни правото си по чл. 50 от ЗЗП, при условията и в случаите, по отношение на които този член се прилага.
Чл. 19. Рекламации в случаите по чл. 18 се приемат в писмен вид, както следва:
1. по точки 1 и 2: в срок от 24 часа от получаването на артикула;
2. по точка 3: в срок до 14 работни дни, считано от датата на получаване на артикула при условие, че същият бъде върнат във вида, в който е бил получен, без да бъде използван, с нарушен търговски вид и при всички други условия, предвидени в чл. 55 от ЗЗП. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в ЗЗП. Разноските по връщането на артикула са за сметка на Потребителя.
Чл.20. При неизпълнение на условието по т.2 на предходния член Доставчикът си запазва правото да не приеме върнатия артикул, съответно да не възстанови платената от Потребителя за него цена. 
Чл. 21. (1) При валидно упражнено право по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП Доставчикът е длъжен да възстанови в пълен размер заплатената от Потребителя покупна цена за артикула не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил това право.
(2) Потребителят е длъжен да съхранява получения от Доставчика артикул, неговото качество и безопастност по време на срока по предходната алинея. 

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 22. Заплащането на поръчания артикул се извършва по избрания от Потребителя начин, съобразно реда и при условията, посочени в раздел “Начини на плащане” на Сайта и приложими за конкретния артикул.
Чл. 23. (1) При заявка за изработка по поръчка и след потвърждаване по определения за това ред на получената заявка Потребителят заплаща определено от Сайта капаро, съгласно чл.93 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция по отношение на направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП.
(2) След изтичане на 14–дневния срок по чл.50 от ЗЗП, за доставките на артикули и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка.
Чл. 24. За артикулите и услугите, изброени в чл.55, ал.2 /стар/ от ЗЗП, Потребителят заплаща в пълен размер цената на заявения артикул или услуга, освен ако страните не се договорят друго.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.25 (1) Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на Сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите Условия.
(2) Потребителят няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта без изричното разрешение на Доставчика.
(3) Потребителят няма право да се опитва да претоварва Сайта с фиктивни заявки или друга информация. Ако това се случи, чрез хостинг компанията ще му бъде спрян достъпът до Сайта.
(4) Потребителят няма право да извършва злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
Чл. 26 (1) Доставчикът не носи отговорност:
1. за действия, извършени чрез или върху Сайта от Потребители на Сайта или от неоторизиран достъп до него;
2. за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер връзки посредством Сайта;
3. за преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, възникнали поради невъзможността да се използва Сайтът или части от него поради технически причини (технически проблем, временна профилактика и др.)

 

УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 27 (1) Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услуги чрез Сайта, се извършват посредством обявените в Сайта телефони/адреси за контакт с Доставчика, респективно посочените от Потребителя телефони/адреси за контакт.
(2) Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. За неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.